Vragenlijst teleconsultaties

Vragenlijst teleconsultaties

20 juni 2022

Teleconsultaties: geschiktheid per type consult volgens artsen en patiënten

Onderzoeksinstelling: KU Leuven

Ethisch comité: Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven.

Onderzoekers:

– Noa Van Remoortel, Manama Huisartsgeneeskunde, noa.vanremoortel@student.kuleuven.be

– Birgitte Schoenmakers, hoogleraar huisartsgeneeskunde KULeuven, birgitte.schoenmakers@kuleuven.be

 

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek naar de meningen omtrent telefonische consultaties tussen huisartsen en patiënten.

 

Doelstellingen en verloop van de studie

 

Deze studie wil de meningen over teleconsultaties bij huisartsen en patiënten in kaart brengen. We bekijken voor welk type consultatie een telefonisch consult geschikt is en wat de ervaren drempels en winsten zijn.

We stellen deze vraag aan patiënten en artsen. Door beide groepen te vergelijken kunnen we nagaan hoe we de verwachtingen van beide groepen op elkaar kunnen afstemmen om zo de kwaliteit van het teleconsult te verbeteren.

 

Aan deze studie zullen ongeveer 150 tot 180 personen deelnemen. Om aan deze studie te kunnen deelnemen, moet u of huisarts of patiënt zijn. Idealiter streven we naar een deelname van 90 artsen en 90 patiënten. Voor artsen geldt dat ze actief moeten zijn in een huisartsenpraktijk of HAIO aan een Vlaamse universiteit. Als patiënt kan je deelnemen als je 18 jaar of ouder bent, volledig wilsbekwaam en naar een huisarts gaat in België.

 

We vragen u hierbij om een vragenlijst in te vullen die peilt naar uw mening omtrent de gepastheid van een telefonisch consult in bepaalde situaties. Dit zal gebeuren aan de hand van 12 fictieve casussen. Na elke casus krijgt u ook telkens de gelegenheid extra commentaar toe te voegen.  Het invullen van deze vragenlijsten zal ongeveer 20 à 25 minuten van uw tijd in beslag nemen en zal online afgenomen worden.

 

Deze vragenlijst is anoniem. Er worden geen persoonsgegevens verzameld.

 

Beschrijving van de risico’s en van de voordelen

 

Uw deelname aan deze studie houdt geen enkel gezondheidsrisico in.

 

U heeft zelf geen voordeel van deelname aan dit onderzoek; u kan wel, door het delen van uw kennis en/of ervaringen, bijdragen aan meer inzicht over de meningen omtrent teleconsultaties bij huisartsen versus patiënten. Op die manier kan er in de toekomst geprobeerd worden de noden van beide groepen beter op elkaar af te stemmen.

 

Deelnemen aan het onderzoek kost 20 à 25 minuten van uw tijd.

 

Als u aan deze studie deelneemt, moet u weten dat:

 

  • Deze studie (MP020373) opgesteld is na evaluatie door EC Onderzoek UZ/KU Leuven.
  • Uw deelname is vrijwillig; er kan op geen enkele manier sprake zijn van dwang.
  • De gegevens die in het kader van uw deelname worden verzameld, zijn volledig anoniem. Er worden geen persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, adres, enz. verzameld. Bij de publicatie van de resultaten is uw anonimiteit verzekerd.
  • Als u bijkomende informatie wenst over hoe wij uw anonieme gegevens gebruiken, maar ook ingeval van problemen, bijkomende vragen of als u zich zorgen maakt, kan u contact opnemen met de onderzoeker Noa Van Remoortel via vanremoortel@student.kuleuven.be en de hoofdonderzoeker Birgitte Schoenmakers via het telefoonnummer +32 16 37 72 90 (werkuren) of via e-mail birgitte.schoenmakers@kuleuven.be. Ook de functionaris voor gegevensbescherming van het onderzoekcentrum staan ter uwer beschikking.

De contactgegevens van deze laatste zijn als volgt: DPO – KU Leuven, e-mail dpo@kuleuven.be

  • Als u vragen hebt met betrekking tot uw rechten als deelnemer aan de studie, kan u contact opnemen met de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven (ec@uzleuven.be; 016 34 86 00 (werkdagen tussen 10 en 11 uur))
  • Tot slot, indien u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens, kunt u contact opnemen met de Belgische toezichthoudende instantie die toeziet op de naleving van de grondbeginselen van de bescherming van persoonsgegevens:

 

De Belgische toezichthoudende instantie heet:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35,

1000 Brussel

Tel. +32 2 274 48 00

e-mail: contact(at)apd-gba.be

Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Alvast bedankt,

Noa Van Remoortel, huisarts in opleiding
Prof Birgitte Schoenmakers, Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde; behorend tot departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg

Log in met uw geregistreerde e-mailadres en wachtwoord.

Nog geen Login?