Privacy Policy

Privacyverklaring

Huisartsenkring – Lokaal Multidisciplinair Netwerk(LMN) Post Universitaire kring (PUK) Huisartsenwachtpost Pallieterland

Datum laatste wijziging 10/1/2019

1. Bescherming van de persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

HPOvzw – Huisartsenkring Pallieterland vzw (incl. Huisartsenwachtpost Pallieterland) hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon ge dentificeerd kan worden.

HPOvzw houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als pati nt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op pati ntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door HPOvzw, Transvaalstraat 42, 2500 Lier en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

HPOvzw eerbiedigt de wet omtrent General Data Protection Regulation (GDPR).

2. Doel van de verwerking

HPOvzw verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

 • In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners van HPOvzw zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen.
 • Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.
Algemeen:
 • verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • we namen passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • we brengen u op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteren deze
Als patiënt:
 • De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).
 • Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.
 • Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

3. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens HPOvzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan beroepsgeheim en geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen en er kan slechts ingelogd worden via een e-ID of een persoonlijke code op de wachtpostsoftware
 • We annonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

4. Sociale kaart zorgverlener

Uw praktijkgegevens (naam en praktijk)adres worden gebruikt om te vermelden op de sociale kaart van onze website. Hierdoor kunnen collega-zorgverleners vlot doorverwijzen naar u. U heeft steeds het recht om deze te laten verwijderen.

De werking van het LMN Pallieterland valt onder een Ministerieel Besluit waarin volgende aangegeven wordt (Artikel 3, 2°): organisatie en coördinatie van de zorgtrajecten in hun werkingsgebied. Dit houdt onder meer in: a) op het vlak van informatie en communicatie: 1. Het inwinnen, inventariseren en delen van informatie over het zorgaanbod in het werkingsgebied. Daarom verwijzen wij u naar de privacyverklaring van de Vlaamse Overheid. Deze kunt u hier lezen.

5. Uw gegevens i.k.v. de algemene werking

Een aantal persoonsgegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze werking, nieuwsfeiten en activiteiten via de nieuwsbrief of via mail. Andere gegevens worden gebruikt om u te kunnen contacteren indien nodig of voor boekhoudkundige verwerking.

U beschikt over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. Gelieve met ons contact op te nemen indien u bepaalde gegevens wenst te verwijderen of aan te passen. Desgevallend kunt U ook de verbetering vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Wij rekenen erop dat ieder zijn verantwoordelijkheid opneemt om in te staan voor de correctheid van zijn/haar coördinaten. Wij behouden ons dan ook het voorrecht om op regelmatige tijdstippen onze geregistreerde leden van de vzw per mail uit te nodigen om de juistheid van zijn/haar opgeslagen gegevens te bevestigen.

Uw persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers en zijn niet toegankelijk voor anderen. Het aantal personen die over toegang beschikt tot uw persoonsgegevens wordt tot een absoluut minimum beperkt.

6. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • de IT-infrastructuur
 • de boekhouding
 • sociaal secretariaat
 • Sumehr ( huisartsenwachtpost)
  Uw persoonlijke en uw relevante medische gegevens (voorgeschiedenis, vaccinaties, allergieën, chronisch medicatiegebruik) worden verzameld in een SUMEHR (Summarised Electronic Health Record – een samenvatting van alle relevante medische informatie).
  Deze SUMEHR wordt op een server geplaatst door uw GMD – houdende arts, zodat andere artsen in België deze informatie kunnen raadplegen wanneer er een therapeutische relatie tot stand werd gebracht. De server waarop deze gegevens staan is beveiligd tegen derden. Inzage door niet medici is volstrekt onmogelijk.
  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7. Bewaartermijn

HPOvzw bewaart persoonsgegevens en gezondheidsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 • In het kader van de nieuwsbrief bewaren wij uw gegevens totdat u zich uitschrijft
 • In het kader van vormingen, bewaren wij uw gegevens totdat u zich uitschrijft
 • In kader van de algemene werking leden vzw – gedurende lidmaatschap
 • Gezondheidsgegevens bewaren we volgens de wettelijke verplichtingen. In België dienen de medische gegevens bewaard te worden tot 30 jaar na het laatste contact.

8. Website

Passieve informatievergaring

Wanneer u door een website navigeert, kan bepaalde informatie op passieve wijze worden ingezameld (d.w.z. zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt) door middel van diverse technologische hulpmiddelen zoals Internet protocol-adressen, ‘cookies’, Internet labels en navigatiegegevens.

Deze site maakt gebruik van Internet Protocol-adressen(IP-adres). Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer toegewezen wordt door uw Internet Service Provider teneinde u toegang te verlenen tot het Internet. Algemeen wordt aanvaard dat een IP-adres geen persoonsgebonden informatie bevat vermits een IP-adres doorgaans dynamisch (het wijzigt telkens u een verbinding maakt met het Internet) en niet statisch (horend bij de computer van een bepaalde gebruiker) is. Wij maken gebruik van uw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken, om statistische informatie te verzamelen, om de snelste verbinding tussen uw computer en onze site te bepalen en om de site te beheren en te verbeteren.

Een cookie is een stuk informatie dat een website naar uw webbrowser stuurt om de site in de toekomst in staat te stellen bepaalde informatie en voorkeuren van eerdere bezoeken te herinneren. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Session cookies zijn tijdelijke cookies die gewist worden zodra u uw web browser verlaat of uw computer uitzet. Session cookies worden gebruikt om het navigeren op websites te verbeteren en om statistische informatie in te zamelen. Deze site maakt gebruik van session cookies.

Persistent cookies zijn blijvende cookies die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en daar blijven tenzij u deze cookies uitwist. Blijvende cookies worden gebruikt met het oog op het terug oproepen van eerder verstrekte informatie (zoals wachtwoorden), het achterhalen welke onderdelen van de websitebezoekers het meest waardevol vinden en het aanpassen van de website op uw voorkeuren. Deze site gebruikt geen persistent cookies.

Internet labels (ook bekend als single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs en 1-by-1 GIFs) zijn kleiner dan cookies en verstrekken bepaalde informatie aan de website server zoals het IP-adres en het web browsertype van de computer van de bezoeker. Deze site gebruikt geen Internet labels.

Navigatiegegevens (log files, server logs en clickstreamdata) worden gebruikt voor systeembeheer, om de inhoud van de site te verbeteren, voor marktonderzoek en om informatie aan de bezoeker te verstrekken. Deze site maakt gebruik van navigatiegegevens.

Aansprakelijkheid

Alle informatie op de site wordt door HPOvzw met de nodige zorgvuldigheid nagekeken. Voor sommige informatie zijn wij echter afhankelijk van derden, dus blijft de mogelijkheid bestaan dat de gegevens niet volledig accuraat zijn. Daarom wijzen wij elke mogelijke aansprakelijkheid voor onvolkomenheden af. Wanneer wij verwittigd worden van onjuistheden in of onvolledigheid van de gegevens, dan zullen we onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling. Gelieve met ons contact op te nemen indien u bepaalde gegevens wenst te verwijderen of aan te passen.

Sponsoring

Er werd bewust voor gekozen deze site zonder sponsoring of advertenties op te zetten, zodat de redactionele vrijheid gevrijwaard blijft.

Copyright

De auteursrechten inzake de website van HPOvzw inzake de informatie die via deze website wordt verdeeld, behoren toe aan HPOvzw.
Alle rechten betreffende de website zijn voorbehouden.
De informatie op deze website mag niet overgenomen of verspreid worden zonder bronvermelding en mag in geen geval gebruikt worden voor commerciële of publicitaire doeleinden.

9. Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperkten. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

10. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

11. Contact

Als HPOvzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft kan u ons contacteren via:

HPOvzw

Transvaalstraat 42
2500 Lier
info@hpovzw.be

Log in met uw geregistreerde e-mailadres en wachtwoord.

Nog geen Login?